Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder) en 6° C met windkracht 4

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1:          Samenstelling Verenigingsbestuur

Het Verenigingsbestuur bestaat in overeenstemming met artikel 14 der statuten uit:

 1. drie vaste bestuursleden, te weten: een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester, die samen het Dagelijks Bestuur vormen;
 2. twee bestuursleden met de volgende portefeuilles: een Bestuurslid Materieel en Gebouwen en een bestuurslid Organisatie en Activiteiten;
 3. twee facultatieve Bestuursleden (met een speciale opdracht).

De onder 1.a en 1.b genoemde bestuursleden vervullen hun functie voor de looptijd van twee verenigingsjaren. De onder 1.c genoemde facultatieve bestuursleden vervullen hun functie voor de looptijd van één verenigingsjaar.

 

Artikel 1.1:       Taken Bestuursleden

De onder artikel 1.a en 1.b genoemde bestuursleden hebben de volgende taken:

 

Voorzitter

 1. Algemene leiding van de vereniging;
 2. Voorzitterschap Dagelijks Bestuur;
 3. Externe contacten met andere verenigingen en KNRB;
 4. Externe contacten met omgevingspartijen en overheden;
 5. Beleidsplannen opstellen van de ontwikkeling van de vereniging voor de komende 3-5 jaar.
 6. Draagt zorg voor de volgende commissie:
 • Lustrumcommissie (2019)

 

Secretaris

 1. Vice-Voorzitter;
 2. Organisatie, agendering en verslaglegging van Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;
 3. Organisatie, agendering en verslaglegging van externe contacten;
 4. Beheerder van e-captain, met uitzondering van de financiële module;
 5. Communicatie binnen de vereniging en naar buiten (schriftelijk, digitaal via internet e.d.);
 6. Up-to-date houden van het Huishoudelijk Reglement en de KvK-registratie;
 7. Verzorgen schriftelijke en digitale inkomende en uitgaande post;
 8. Beheren verenigingsarchief;
 9. Beleid, planning en begroting van schriftelijke en digitale interne en externe communicatie;
 10. Draagt zorg voor de volgende commissies:
  • Communicatiecommissie
  • Ledenadministratie

 

Penningmeester

 1. Up-to-date houden van de contributieregeling;
 2. Beheerder van de financiële module in e-captain;
 3. Verzorgen van financieringen;
 4. Contacten met banken en financiers;
 5. Fiscale contacten en regelingen;
 6. Beleid, planning, begroting en financiële verslaglegging van de vereniging;
 7. Factureren contributie van leden, dienstverleningen e.d. ;
 8. Verzorgen/verwerken betalingen en ontvangsten, debiteurenbewaking en boekhouding.

 

Bestuurslid Materieel en Gebouwen

 1. Materieel (boten + riemen, trainingsmaterieel, roeivlot e.d.);
 2. Gebouwen (opstallen en inventaris);
 3. Ontwikkeling en instandhouding van materieel en gebouwen/inrichting;
 4. Beleid, planning en begroting van ontwikkeling en instandhouding Materieel en Gebouwen;
 5. Organiseren van geplande verwervings-/instandhoudingsactiviteiten Materieel;
 6. Organiseren van geplande nieuwbouw-/instandhoudingsactiviteiten Gebouwen;
 7. Draagt zorg voor de volgende commissies:
  • Materieelcommissie, met subcommissie: Damesbladen
  • Gebouwencommissie

 

Bestuurslid Organisatie en Activiteiten

 1. Primaire verenigingsactiviteiten (roeien recreatief en competitie, instructie en training);
 2. Secundaire verenigingsactiviteiten (kantine, onderhoudsactiviteiten, bijeenkomsten e.d.);
 3. Beleid, planning en begroting van wervings- en interne/externe verenigingsactiviteiten;
 4. Organiseren van geplande wervings- en verenigingsactiviteiten;
 5. Draagt zorg voor de volgende commissies:
  • Roei- en wedstrijdcommissie
  • Toercommissie
  • Jeugdcommissie
  • Activiteitencommissie
  • Examencommissie
  • Bar- en kookcommissie
  • Schoonmaakcommissie
  • Tuincommissie

 

Artikel 1.2:      Taken Commissies

De uitvoerende activiteiten binnen de vereniging zijn verdeeld over de volgende commissies:

 • Communicatiecommissie
 • Materieelcommissie, met subcie: Damesbladen
 • Gebouwencommissie
 • Ledenadministratie
 • Roei- en wedstrijdcommissie
 • Toercommissie
 • Activiteitencommissie
 • Tuincommissie
 • Examencommissie
 • Barcommissie
 • Schoonmaakcommissie
 • Jeugdcommissie
 • Kookcommissie
 • Lustrumcommissie (2019)
 • Kascommissie (deze wordt jaarlijks door de ALV benoemd en rapporteert uitsluitend aan de ALV).

 

Alle commissies (met uitzondering van de Ledenadministratie en de Kascommissie) worden voorgezeten door een commissaris:

 • De commissaris beschrijft de opdracht, de samenhang met andere commissies, de organisatie, de wijze waarop de taken worden uitgevoerd en de operationele beslissingen, die door het verenigingsbestuur aan de commissie moeten worden gedelegeerd;
 • De commissaris is verantwoordelijk voor afstemming met andere commissies;
 • De commissaris is - wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering - verantwoordelijk voor het opstellen van een taak- en functieomschrijving van de commissieleden;
 • De commissaris stelt, ter voorbereiding op de algemene begroting van de vereniging, jaarlijks een activiteitenplan en een begroting van de commissie op, die met het verantwoordelijke bestuurslid moet worden afgestemd;
 • De commissaris bewaakt de voortgang van de aan de commissie toegewezen taken, de vergaderorde van de commissie en is de eerste contactpersoon voor het bestuurslid dat zorg draagt voor de betreffende commissie;
 • De commissaris neemt alle operationele beslissingen, die door het verenigingsbestuur c.q. het verantwoordelijke bestuurslid aan de betreffende commissie zijn gedelegeerd.

 

De commissies hebben de volgende specifieke taken:

 

Communicatiecommissie

 1. Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het verenigingsorgaan in de vorm van een website, Facebook, Instragram e.d.;
 2. In samenwerking met alle andere commissies zorgen voor het opstellen en up-to-date houden van het RV-IRIS roeiboekje (digitaal);
 3. Contacten onderhouden met de lokale, regionale en landelijke pers en het orgaan van de KNRB en voor het uitgaan van persberichten;
 4. Zorgen dat men goed geïnformeerd is over het reilen en zeilen van de vereniging en actief - en waar nodig - in overleg met het bestuur kiezen van duidelijke communicatiedoelen en -momenten;
 5. Zelfstandig beslissen terzake het plaatsen van door leden aangeleverde kopij, met uitzondering van kopij die door leden van het bestuur in hun hoedanigheid van bestuurslid wordt aangeleverd. Oproepen dienen altijd geplaatst te worden;
 6. De commissie is gehouden de door het bestuur aangeleverde notulen van algemene ledenvergaderingen en andere officiële documenten via het verenigingsorgaan te verspreiden;
 7. Technisch en inhoudelijk actueel houden van de website;
 8. Van alle activiteiten bij RV-IRIS die ook voor niet-leden van belang zijn of kunnen zijn, persberichten opstellen. Deze worden verspreid naar de geschikte media.

 

Materieelcommissie

 1. Opstellen van een lange termijn botenplan en de aankoop en verkoop van boten;
 2. Panklaar advies uitbrengen aan het Bestuurslid Materieel en Gebouwen met betrekking tot de aankoop en verkoop van boten, en de uitvoering daarvan zo nodig ook op zich nemen;
 3. Zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van kwaliteiten, prijzen en ontwikkelingen daarin bij de verschillende leveranciers;
 4. Uitvoeren c.q. doen uitvoeren van reparaties en onderhoud aan boten, riemen, toebehoren, ergometers en werkplaats;
 5. Het Bestuurslid Materieel en Gebouwen adviseren over het te voeren reparatie- en onderhoudsbeleid;
 6. Periodiek een onderhouds-  en herstelplan opstellen. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuurslid Materieel en Gebouwen;
 7. Ten minste eenmaal per kwartaal een materieelavond organiseren en leden uitnodigen om daarbij actief aanwezig te zijn. Met name die leden die schade aan boten hebben veroorzaakt worden gestimuleerd actief deel te nemen;
 8. Zorgen voor voldoende deskundige begeleiding en instructie tijdens de materieelavonden;
 9. Bepalen van de gewenste afstelling van de vloot;
 10. Periodiek c.q. regelmatig controleren van de afstelling van het materieel.
 11. De commissie Damesbladen draagt zorg voor het verven van de bladen.

 

Gebouwencommissie

 1. Periodiek opstellen van een onderhouds- en herstelplan  voor het gebouw. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuurslid Materieel en Gebouwen.
 2. Uitvoeren c.q. doen uitvoeren van reparaties en onderhoud van de bezittingen van de vereniging, zoals het clubhuis, de inventaris in de loods, het buitenterrein, het roeivlot en de botenwagen;
 3. Periodiek plannen van het schoonmaken van het gebouw (buitenkant en binnenkant botenloods)

 

Ledenadministratie

 1. Verwerken van aanmeldingen en opzeggingen;
 2. Verwerken van mutaties (adreswijzigingen, leeftijdswijzigingen, roeivaardigheden e.d.);
 3. Verwerken gegevens van de roeivaardigheden in afschrijfsysteem;
 4. Doorgeven mutaties aan penningmeester i.v.m. facturering contributie e.d.;
 5. Eventueel in opdracht en in overleg met de Penningmeester verzorgen van de facturering;
 6. Bijhouden van statistieken.

 

Roei- en wedstrijdcommissie

 1. Zorgen voor een goede opvang en roeibegeleiding van leden en actief zorgen voor het bevorderen van de roeikwaliteit;
 1. Zorgen voor goede doorstroommogelijkheden naar andere boottypen en actief zorgen voor bijeenbrengen van roeiploegen;
 2. Zorgen voor het opleiden en indelen van coaches/instructeurs en ploegmentoren;
 3. Coördinerende rol voor alle coaches/instructeurs en ploegmentoren;
 4. Tenminste tweemaal per jaar een bijeenkomst organiseren voor alle coaches/instructeurs en ploegmentoren en daarnaast tenminste eenmaal per jaar een cursus voor eigen leden geven;
 1. Stimuleren van deelname door leden van de vereniging aan wedstrijden, zowel op regionaal als op nationaal niveau;
 2. Opstellen van een wedstrijdkalender;
 3. Coördineren, begeleiden en afstemmen van deelname van RV-IRIS aan wedstrijden;
 4. Zorgen voor het benodigde gereedschap voorafgaand aan en tijdens wedstrijden;
 5. Zorgen voor de officiële verenigingsvertegenwoordiging op wedstrijden.

 

Toercommissie

 1. Randvoorwaarden creëren die verbetering van kwaliteit en deelname aan toertochten en marathons bevorderen, zoals trainingsfaciliteiten, coaching en botentoewijzing;
 2. Organisatie van toertochten;
 3. Opstellen van een toer- en marathonkalender;
 4. Zorgen voor een klimaat waarin deelname aan toertochten breed in de vereniging wordt gestimuleerd. De leden wijzen op het bestaan van toertochten bij andere verenigingen en de deelname daaraan stimuleren;
 5. Zorgen voor het benodigde gereedschap voorafgaand aan en tijdens toertochten;
 6. Zorgen voor de officiële verenigingsvertegenwoordiging tijdens toertochten.

 

Activiteitencommissie

 1. Organiseren van bijeenkomsten, evenementen, feesten, open dagen, deelname aan promotionele activiteiten en dergelijke;
 2. Organiseren van sociale activiteiten voor (jeugd)leden om hen onderling en met de vereniging te (ver)binden.

 

Lustrumcommissie

 1. Verantwoordelijk voor de festiviteiten rond de verjaardag van RV-IRIS, inclusief lustra in samenspraak met de andere commissies.

 

Tuincommissie

 1. Heeft tot taak het beheer en onderhoud van het onverharde terrein op basis van een jaarplan

     met inbegrip van een maai-, snoei- en onkruidbestrijdingsschema.

 

Examencommissie   a.   De examencommissie heeft als taak het afnemen van de roei-examens, heeft een zelfstandige            bevoegdheid inzake het afnemen van deze examens en beslist met inachtneming van de door            het bestuur vastgestelde afroeiregels of een lid voor de afgenomen proef is geslaagd.

 1. De examencommissie registreert roeibevoegdheden en geeft dit door aan de ledenadministratie

       ten behoeve van het afschrijfsysteem.

 

Barcommissie

 1. De barcommissie heeft tot taak het exploiteren van de sociëteit (bar en keuken) op tijden zoals overeengekomen met het bestuur en tijdens activiteiten ten behoeve van RV Iris;
 2. De barcommissie doet het agendabeheer van de kantine;
 3. De barcommissie zorgt dat alle (volgens de drank- en horecawet) noodzakelijke informatie aanwezig is.

 

Kookcommissie

 1. De kookcommissie heeft tot taak het organiseren van de maandelijkse eetavond op de

        sociëteit.

 

Jeugdcommissie

 1. Organiseren van (sociale) activiteiten voor jeugdleden om hen onderling met de vereniging te (ver)binden.
 2. Het organiseren van andere trainingsvormen, naast het roeien en trainen op de ergometer.

 

 

 

Schoonmaakcommissie

 1. Heeft tot taak het schoonhouden van de sociëteit, keuken, toiletten en doucheruimtes.

 

Het organogram van Roeivereniging IRIS

Artikel 2:          Verkiezing bestuursleden

Indien bij een verkiezing van bestuursleden geen meerderheid van stemmen is behaald, zal tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, een herstemming plaatsvinden.

 

Artikel 3:          Kandidaatstelling bestuursleden

Tenminste 3 weken voor de Algemene Ledenvergadering zal door het bestuur aan de leden schriftelijk kennis worden gegeven van de te vervullen vacatures en zijn kandidaten per functie. Kandidaatstellingen door de leden behoren uiterlijk 14 dagen voor de datum van de te houden vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Deze kandidaatstelling dient door tenminste 5 leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en tenminste twee jaren ononderbroken lid zijn, te zijn ondertekend en moeten vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat dat deze met zijn/haar kandidaatstelling akkoord gaat.

Indien voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is gesteld, is deze zonder stemming bij acclamatie gekozen.

Artikel 4:       Rooster van aftreden bestuursleden

De wijze van aftreden van bestuursleden is als volgt geregeld:

 1. In de even jaren treden af Voorzitter, Penningmeester en Bestuurslid Materieel en Gebouwen;
 2. In de oneven jaren treden af Secretaris en Bestuurslid Organisatie en Activiteiten;
 3. Voor de facultatieve Bestuursleden geldt een jaarlijks aftreden.

Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Aftredende bestuursleden zijn viermaal voor een periode van twee jaar herkiesbaar voor dezelfde bestuursfunctie.

Indien een aftredend bestuurslid wordt gekozen in een andere functie mag de onafgebroken zittingsduur in het bestuur de tien jaar nooit overschrijden.

Bij overlijden of tussentijds aftreden wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt, wat de tijd van aftreden betreft, de plaats van de voorganger in.

 

Artikel 5:          Lidmaatschap

Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het daartoe door de vereniging verstrekte formulier, dat door het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger moet worden ondertekend.

 

Artikel 5a:        Proef lidmaatschap

Volwassenen en studenten:

Er bestaat de mogelijkheid om een proeflidmaatschap te nemen. Gedurende 8 weken kunnen aspirant leden kijken of zij inderdaad lid willen worden. Na 8 weken wordt het aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een student-, partner- of gewoon lidmaatschap, net wat van toepassing is.

De ingangsdatum van gewoon lidmaatschap is dan de ingangsdatum van het proeflidmaatschap. De kosten van het proeflidmaatschap worden in mindering gebracht op de kosten van het daaropvolgende lidmaatschap.

Het inschrijfgeld en KNRB-bijdrage wordt in rekening gebracht bij aanvang van het gewone lidmaatschap.

Als een aspirant-lid tijdens het proeflidmaatschap besluit niet verder te willen, dan moet dit voor het einde van de 8 weken schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie. We schrijven het aspirant-lid dan aan het einde van het proeflidmaatschap weer uit.

Het bedrag van het proeflidmaatschap voor senioren is € 60,- voor 8 lessen, voor studenten is het bedrag € 50,- voor 8 lessen.

Junioren:

Junioren kunnen 2 gratis proeflessen volgen waarna besloten wordt om al dan niet lid te worden.

 

Er kan slechts eenmaal gebruik gemaakt worden van het proeflidmaatschap.

 

Artikel 6:          Contributiebepaling

 1. Het contributiebedrag wordt als volgt vastgesteld: De basis contributie komt tot stand door het bedrag van de voorafgaande periode te verhogen of te verlagen overeenkomstig de stijging of daling van het prijsindexcijfer, dat door de KNRB wordt gehanteerd.
 2. Met het beschikbaar komen van de nieuwe roeiaccommodatie aan de Greef in 2016 nemen de financiële lasten voor de vereniging in vergelijk met de voorgaande perioden sterk toe. Om deze te kunnen opvangen zal de basis contributie in vier stappen worden verhoogd tot een marktconforme basis contributie is bereikt. Dit geschiedt als volgt: in 2014/15 verhoogd met

€ 12,50; in 2016/17 verhoogd met € 25,00; in 2017/18 verhoogd met € 25,00; in 2018/19 verhoogd met € 12,50; Voor het seizoen 2019/2020 zal het basiscontributiebedrag hetzelfde blijven als voor het seizoen 2018/2019.

 1. De basis contributie (exclusief verplichte KNRB-bijdrage) voor het gehele verenigingsjaar 2018/19 bedraagt € 258,06 voor de ledencategorie 1 en € 218,97 voor de ledencategorie 2 t/m 6 (zie art. 7);
 2. Aan het lidmaatschap van Roeivereniging Iris is het verplichte lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond verbonden. De verschuldigde KNRB-bijdrage voor het jaar 2019  is € 37,45 voor senioren en € 21,04 voor junioren.

 

 

 

Artikel 7:          Contributiebedrag

Het bruto contributiebedrag (inclusief verplichte KNRB-bijdrage) voor het gehele verenigingsjaar 2018/2019:

 

Ledencategorie (zie artikel 6, 7, 8, 10 en 11 van de statuten)

Basis

contributie

KNRB-

bijdrage

Totaal-

bedrag

1

Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

258,06

37,45

295,51

2

Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die > 25 km van IRIS-locatie verwijderd wonen

218,97

37,45

256,42

3

Gezins-/Partner leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

218,97

37,45

256,42

4

Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

218,97

37,45

256,42

5

Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

218,97

21,04

240,01

6

Junior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

206,47

21,04

240,01

7

Proeflidmaatschap - senioren, 8 weken

      - studenten, 8 weken

60,00

50,00

 

 

8

Voor donateurs geldt een minimale bijdrage per persoon per jaar van

25

0

25

 

9

Sociëteitsleden

75

0

75

10

Ereleden en leden van verdienste

0

37,45

37,45

 

 1. De toetreding van nieuwe leden gebeurt per 1e van de maand en de verschuldigde contributie is naar rato van het aantal resterende maanden in het huidige lidmaatschapsjaar.
 2. Bij toetreding van alle nieuwe leden is een entree/inschrijfgeld ad € 25,- verschuldigd.

Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor  1 augustus voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk doorgegeven te zijn aan de ledenadminstratie.

 

Artikel 8:         Betalingstermijn

De contributie, alsmede de per lid verschuldigde bedragen voor het verplichte lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, dient binnen 14 dagen na dagtekening van de contributienota te zijn voldaan. De contributienota’s zullen na de ALV, waarin de nieuwe contributiebedragen zijn vastgesteld, worden verstuurd. 

 

Artikel 9:          Betalingsachterstand

Bij niet voldoen van de contributie binnen de gestelde termijn in artikel 9 van het huishoudelijk reglement zal aan deze leden een aanmaning worden verstuurd. Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, volgt een roeiverbod voor leden die actief mogen roeien.

Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen kan de hulp worden ingeroepen van een incassobureau. Kosten van invordering door bemiddeling van een incassobureau en/of langs gerechtelijke weg, komen ten laste van het betrokken lid.

Het bestuur heeft daarnaast het recht de leden die nalatig gebleven zijn in het betalen van de contributie of andere schulden aan de vereniging in hun rechten te beperken en eventueel het lidmaatschap te beëindigen.  

 

Artikel 10:       Bijzondere heffingen

Indien nodig kan in het verenigingsjaar een hoofdelijke omslag voor speciale verenigingsdoelen worden geheven. Het door het bestuur voor te stellen bedrag (ten hoogste € 50,- per lid) moet door een algemene vergadering worden goedgekeurd.

 

Artikel 11:        Toegangssleutel

Leden kunnen tegen een door het bestuur vastgestelde waarborgsom in het bezit komen van een toegangssleutel voor het gebouw.

Jeugdleden kunnen tegen een door het bestuur  vastgestelde waarborgsom en na uitdrukkelijke instemming van het bestuur in het bezit komen van een toegangssleutel.

Jeugdroeiers blijven ook indien zij in het bezit zijn van een roei-examen onder begeleiding van een coach roeien tenzij dispensatie is verleend door de betrokken coach en het bestuur van de roeivereniging, dit i.v.m. deelname wedstrijden.

 

Artikel 12:        Verenigingsteken

Het verenigingsteken is een geel, gestileerd Irisblad op een donkerblauwe achtergrond.

 

Artikel 13:        Prijzen

De prijzen die door leden op wedstrijden voor de vereniging worden behaald, worden eigendom van de vereniging. Zij zullen in de vereniging  worden tentoongesteld, tenzij het bestuur het nuttig oordeelt deze op een andere plaats te bewaren.

 

Artikel 14:        Roeikleding

De roeikleding bestaat uit een officieel verenigingsshirt waarop het verenigingsteken is afgebeeld en een zwarte broek.

 

Artikel 15:        Gebruik verenigingsmateriaal

Het gebruik van het verenigingsmateriaal wordt door het bestuur bij afzonderlijk reglement geregeld.

 

Artikel 16:        Schade

Alle schade, die door opzet, grove nalatigheid, onoplettendheid of door roekeloosheid aan de verenigingseigendommen of eigendommen van derden is toegebracht, zal door de verantwoordelijke leden worden vergoed. Daarnaast kan aan het betrokken lid en/of aan de betrokken leden, ten minste € 25,- boete worden opgelegd.  

Bij gebleken herhaalde opzet, grove nalatigheid, onoplettendheid of roekeloosheid zal het betreffende lid c.q. de betreffende leden een boete verschuldigd zijn van maximaal € 500,-, naast de vergoeding van alle ontstane schadekosten in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 17:        Medische keuringen

Zij die aan wedstrijden wensen deel te nemen, zijn verplicht zich te houden aan de door de KNRB in deze opgelegde regels aangaande medische keuringen.

 

Artikel 18:       Introductie

Leden hebben het recht van introductie. Ieder lid is verplicht dit van tevoren te melden aan het bestuur. Ten hoogste tweemaal per verenigingsjaar kan iemand worden geïntroduceerd.

Het bestuur heeft de bevoegdheid het recht van introductie te beperken, respectievelijk uit te breiden.

 

Artikel 19:        Maatregelen van orde

De leden dienen zich stipt te onderwerpen aan alle door het bestuur, ter wille van de goede gang van zaken in de vereniging, te nemen en genomen maatregelen van orde.

 

Artikel 20:       Omgangsvormen

Roeivereniging IRIS heeft omgangsregels opgesteld. Alle leden dienen zich hier aan te houden.

 

Artikel 21:        Aansprakelijkheid

De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich en stelt zich niet aansprakelijk voor de eigendommen van leden, introducés of anderen, in welke vorm dan ook en onverschillig waar deze zich bevinden.

 

Artikel 22:       Zwemvaardigheid

Zij die van de verenigingsvaartuigen gebruik wensen te maken, moeten kunnen zwemmen. Het bestuur heeft te allen tijde het recht het overleggen van een zwemdiploma te vorderen.

 

Artikel 23:       Roeiproef

De oefeningen van de leden die nog niet geslaagd zijn voor de roeiproef zullen uitsluitend plaatsvinden onder leiding van de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. Een lid dat is geslaagd voor een roeiproef krijgt slechts permissie tot het onbegeleid roeien in het type boot waarvoor de roeiproef met goed gevolg is afgelegd.

De exameneisen voor de roeiproef zijn vastgelegd in het examenreglement.

 

Artikel 24:       Rookverbod

Er geldt een algeheel rookverbod in het gebouw en op het terrein van de vereniging met uitzondering van de door het bestuur aan te wijzen rookplekken en tijdstippen.

 

Artikel 25:       Vrijwilligers

Vrijwilligers van de vereniging krijgen bij aanvang van hun activiteiten en telkens na wijziging van deze, een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement overhandigd en dienen zich te gedragen conform de vereisten zoals hierin gesteld. Vrijwilligers die zich niet houden aan de vereisten zoals gesteld in het huishoudelijk reglement wordt de toegang tot de vereniging en al haar toebehoren ontzegd.

 

Artikel 26:                      Inschrijfgelden en transportkosten wedstrijden

Inschrijfgelden voor wedstrijden en toertochten komen voor rekening van betreffende deelnemers.

De eisen voor het transport van de boten liggen vast in het botentransportreglement.

Transportkosten van de boot/boten worden door de deelnemers betaald, tenzij het Dagelijks Bestuur anders beslist. Deze beslissing zal door het Dagelijks Bestuur aan de leden met redenen worden medegedeeld. Voor het trekkende voertuig wordt een vergoeding van € 0,19 per kilometer gerekend, voor de botenwagen wordt een vergoeding van € 0,11 per kilometer gerekend.

 

Artikel 27:       Vertrouwenscontactpersoon ongewenste omgangsvormen

Roeivereniging IRIS erkent, in navolging van de KNRB, dat ongewenst gedrag zich overal, dus ook binnen onze roeivereniging kan voordoen. Bewuste aandacht binnen de vereniging voor dit thema is daarom belangrijk. Daarom heeft roeivereniging IRIS  2 vertrouwenscontactpersonen ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenscontactpersoon heeft tot taak het welzijn van de leden te bevorderen door ongewenste omgangsvormen te voorkomen: hieronder wordt verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De bij de vertrouwenscontactpersoon gemelde klachten worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Zonodig, maar altijd met instemming van de betrokkene, stelt de vertrouwenscontactpersoon zich daartoe in verbinding met de voorzitter van de roeivereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB, voert gesprekken met één of met beide partijen en/of zorgt voor doorverwijzing naar deskundige instanties.

Artikel 28:       Verklaring omtrent gedrag

Alle trainers, coaches en andere begeleiders die te maken hebben met minderjarige leden zullen een geldige VOG overleggen.

 

 

  

 

 

 

 

 

Adresgegevens

 

Roeivereniging Iris

Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: siri.vr.ofni.[antispam].@gmail.com 

mobiel: 06-83 778 160

Verenigingsondersteuning